Souhrnné informace o projektu

Číslo operačního programu: CZ. 1. 07
Název operačního programu:  OP Vzdělání pro konkurenceschopnost
Číslo prioritní osy: 7. 2
Název prioritní osy: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Číslo oblasti podpory: 7. 2. 2
Název oblasti podpory: Vysokoškolské vzdělávání
Číslo výzvy: 15
Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK - IP - oblast podpory 2. 2
Typ projektu: IP - ostatní
Kód prioritního tématu: 72
Název prioritního tématu: Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy
  s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného
  vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovedností
  vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku
Typ území: Město

Projekt

Název projektu: Inovace akreditovaného bakalářského studijního oboru Učitelství praktického vyučování
Zkrácený název projektu: Inovace OVP
Název projektu anglicky: The Innovation of Accredited Bachelor Study Field - Teaching of Practical Lessons
Datum zahájení projektu: 1. 3. 2011
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2013
Stručný obsah projektu: Obsahem projektu je inovace stávajícího akreditovaného bakalářského studijního oboru
  Učitelství praktického vyučovaní, studijního programu Specializace v pedagogice B7507
  B-SPE v prezenční i kombinované formě na Pedagogické fakultě MU. Tento studijní 
  obor v současné podobě neodpovídá aktuálním požadavkům kladeným na vzdělávání
  studentů tohoto zaměření. Dojde ke zkvalitnění studijního plánu doplněním aktuálních
  volitelných předmětů a inovací stěžejních studijních předmětů (kurzů), zejména
  oborových didaktik, ekonomických, technologických předmětů a inovaci předmětů
  pedagogické praxe. V jednotlivých předmětech bude provedena modernizace obsahu
  a vyučovacích metod s využíváním moderních materiálních vyučovacích prostředků. 
  Budou připraveny a vydány studijní opory do jednotlivých předmětů v elektronické 
  a tištěné formě, především pro studenty kombinovaného studia.